Algemene voorwaarden

Artikel 1: Identiteit van de verkoper en dienstverlener

BVBA BEGEUREN (hierna: “BEGEUREN” of “BEGEUREN®”)
Handel drijvende onder de respectievelijk benamingen BEGEUREN en UITVAREN
Berkenlaan 25
2540 Hove (België)
BTW : 0668.368.701
Tel. : +32 476 32 53 44
E-mail : anne@begeuren.be

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, offerte, bestelling, levering van goederen en diensten en/of factuur (hierna: “Order”) door de klant bij BEGEUREN. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst en zijn bepalend voor de rechtsverhouding tussen partijen.

2.2. In overeenstemming met art. I.8, 15° van Boek I en art. VI.45 e.v. van Boek VI WER zijn gelet op de doelgroep van zakelijke klanten en de afwezigheid van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, de bepalingen omtrent Overeenkomsten op afstand uit Boek VI WER niet van toepassing op leveringen van goederen en diensten door BEGEUREN.

2.3. Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord tussen partijen, geldt het plaatsen van een Order als uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden van BEGEUREN, ook indien ze strijdig zouden zijn met eigen algemene of specifieke voorwaarden waarbij de klant hieraan zonder voorbehoud verzaakt.

2.4. Het feit dat de klant de algemene voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal ontslaat hem geenszins van hun toepassing.

2.5. De klant is ertoe gehouden deze algemene voorwaarden tegenstelbaar te maken aan haar eigen contractanten die ermee akkoord gaan hun rechten en verplichtingen te laten bepalen door deze algemene voorwaarden.

2.6. BEGEUREN behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen zonder de klant persoonlijk op de hoogte te hebben gebracht en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of er zich wijzigingen aan de algemene voorwaarden hebben voorgedaan. Op lopende Orders blijven steeds de algemene voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 3: Goederen en diensten

3.1. BEGEUREN verkoopt tegen betaling geurinstallaties en attributen (zoals, doch niet beperkt tot, geurgels en korrels) (hierna: “Goederen”) die voor geen ander gebruik bedoeld zijn dan de voorgeschreven toepassing ervan.

3.2. BEGEUREN verhuurt eveneens geurtoestellen, zorgt voor gastsprekers, geeft advies rond geuren en geurinstallaties en verzorgt tot slot evenementen omtrent geurbeleving (hierna: “Diensten”).

3.3. BEGEUREN zal de Diensten leveren in overeenstemming met de bepalingen zoals uiteengezet in het Order en met alle nodige zorgvuldigheid, vaardigheden, expertise en kennis die van de dienstverlener in hetzelfde domein kunnen worden verwacht en rekening houdend met de hoogste industrienormen.

De verbintenissen uit hoofde van BEGEUREN zijn inspanningsverbintenissen, tenzij anders bepaald. De Klant erkent dat het resultaat van de Diensten vaak afhankelijk is van externe factoren (zoals luchtcirculatie).

3.4. De klant is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door BEGEUREN mogelijk te maken. De klant zal tijdig en duidelijke gegevens, zijnde de technische plannen van de installatie waarin het geurtoestel geplaatst wordt, ter beschikking stellen aan BEGEUREN. De uitvoering van werken, zelfs mits goedkeuring van een installateur, vallen niet onder de verantwoordelijk van BEGEUREN. BEGEUREN kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor een laattijdige oplevering van een project indien deze gegevens niet tijdig door de klant worden verstrekt.

De klant garandeert dat BEGEUREN het werk zonder verstoring kan uitvoeren op opeenvolgende werkdagen, tenzij anders overeengekomen.

3.5. De door BEGEUREN opgegeven uitvoerings- en leveringstermijnen worden steeds vrijblijvend verstrekt. In geen geval zal het overschrijden van deze termijnen door de klant kunnen ingeroepen worden als reden voor annulering, verbreking of ontbinding van het Order, voor het aanrekenen van een schadevergoeding en/of de uitvoering der werken en/of de betaling te weigeren.

3.6. In geval van vertraging van de levering of niet-aanvaarding, door toedoen van de klant, zijn de stockagekosten integraal ten laste van de klant en zal het Order beschouwd worden te zijn geleverd.

Artikel 4: Aanbod

4.1. Prijzen en condities vermeld in aanbiedingen en offertes met betrekking tot Goederen en Diensten kunnen enkel rekening houden met dat wat bekend of vermeld is in de opdracht. Alle offertes van BEGEUREN zijn vrijblijvend en worden gemaakt onder alle voorbehoud.

4.2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gelden de offertes van BEGEUREN gedurende 10 kalenderdagen.

4.3. Het plaatsen van een Order gebeurt door middel van een schriftelijke opdracht door de klant.

Een overeenkomst tussen BEGEUREN enerzijds, en de klant anderzijds, komt slechts tot stand wanneer het Order schriftelijk door BEGEUREN aan de klant wordt bevestigd. Een begin van uitvoering geldt eveneens als bevestiging.

4.4. Alle opgaven van inhoud, gewicht, afmetingen en kleuren van Goederen zijn indicaties en zullen enkel als benaderingen worden beschouwd. Het is BEGEUREN toegestaan om, op enig tijdstip, zonder voorafgaande mededeling, kleine aanpassingen te doen aan iedere specificatie.

4.5. Wijzigingen in het Order door de Klant zijn slechts bindend voor zover dit schriftelijk tussen partijen werd overeengekomen.

Artikel 5: Prijzen

5.1. Alle geoffreerde prijzen zijn gebaseerd op huidige wisselkoersen, tarieven en productiekosten. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in de offerte, is het BEGEUREN toegestaan om de geoffreerde prijzen te wijzigen, ongeacht de Klant zijn goedkeuring. Prijzen zijn tevens onder voorbehoud van technische of menselijke tekortkomingen, welke gecorrigeerd mogen worden.

5.2. De vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW, andere belastingen, verpakkingen, verzending, verzekering, lasten en dergelijke.

5.3. Meerwerken (dit zijn alle werkzaamheden en leveringen die niet in het Order begrepen zijn en door de klant verlangd worden evenals onvoorziene omstandigheden tijdens de werken) zullen aangerekend worden door BEGEUREN conform de geldende eenheidsprijzen en uurvergoedingen.

5.4. De klant is exclusief verantwoordelijk voor de (meer)kosten ten gevolge van de onmogelijkheid voor BEGEUREN om op het overeengekomen tijdstip de Diensten te verrichten.

Artikel 6: Conformiteit en garantie

6.1. In geval van betwisting, dient dit op straffe van verval bij een ter post aangetekende brief aan BEGEUREN te worden gericht binnen de 8 kalenderdagen na de dag der levering van de Goederen of uitvoering van de Diensten, respectievelijk na de factuurdatum. Bij gebrek aan protest wordt de klant geacht de Goederen, Diensten en factuur definitief te hebben aanvaard.

6.2. Voor elektronica geldt een garantietermijn van 2 jaar. Gelet op de doelgroep van zakelijke klanten kan de klant uitsluitend beroep doen op de wettelijke regeling verborgen gebreken conform art. 1641 – 1649 (Oud) B.W.

6.3. Defecten of schade als gevolg van verkeerd gebruik van de Goederen, water, oxidatie, te hoge luchtvochtigheid, nalatigheid, foutieve ventilatie van de ruimte, door de klant doorgevoerde wijzigingen van het inrichtingsplan, slecht onderhoud of gebruik in strijd met de voorschriften door de fabrikant, evenals slijtage worden niet door voormelde garantie gedekt.

6.4.

Enkel indien de producten van BEGEUREN worden gebruikt zal BEGEUREN zich verbinden tot de service van naverkoop, garantiebepalingen zoals hierboven beschreven en kan er overgaan worden tot terugname van huurtoestellen onder de gestelde voorwaarden.

Artikel 7: Duur van de overeenkomst

7.1. De overeenkomst met betrekking tot de verhuring van geurtoestellen en/of elk onderhoudscontract geldt voor een bepaalde tijd van 2 jaar, behoudens andersluidend akkoord. De overeenkomst zal stilzwijgend worden verlengd voor een nieuwe 2-jarige periode, behoudens opzegging per aangetekende brief uiterlijk 3 maanden vóór de vervaldatum. BEGEUREN behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen naar de geldende prijzen op het moment van verlenging.

7.2. Bij gebrek aan een tijdige opzegging zal BEGEUREN gerechtigd zijn op een schadevergoeding van 30 % van de totale huurprijs voor de lopende 2-jarige periode, onverminderd het recht van BEGEUREN op betaling van de openstaande facturen en om de werkelijke schade te vorderen.

7.3. Eenzijdige gehele of gedeeltelijke annulatie door de klant zal beschouwd worden als zijnde contractbreuk. In dit geval zal een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 30 % van de overeengekomen prijs voor het geannuleerde Goed en/of Dienst worden aangerekend, onverminderd de mogelijkheid voor BEGEUREN om overeenkomstig art. 1794 (Oud) B.W. de werkelijke schade te vorderen.

7.4. Indien de klant niet behoorlijk of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting die hem uit enig Order mocht voortvloeien, dan wel de klant zonder ingebrekestelling in verzuim is, is BEGEUREN gerechtigd de uitvoering van het Order en de direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten tot dat betaling voldoende zeker is gesteld en/of dat Order en de direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk ontbinden.

7.5. Ingeval van (aanvraag van) (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van (het bedrijf van) de klant, zullen alle Orders met de klant van rechtswege zijn ontbonden, tenzij BEGEUREN aan de klant binnen een redelijk tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Order(s) te verlangen. In dat laatste geval is BEGEUREN gerechtigd de uitvoering van het Order op te schorten tot dat nakoming door de klant voldoende zeker is gesteld.

7.6. Bij beëindiging van de overeenkomst (om welke reden dan ook) zal de klant aan BEGEUREN het geurtoestel met inbegrip van alle accessoires binnen de 15 werkdagen overhandigen. Partijen gaan akkoord dat niet-verzegelde teruggenomen geurflessen zullen worden aangerekend aan de klant bij de eindafrekening en dit aan de geldende prijzen.

De klant erkent en bevestigt dat BEGEUREN bij afwezigheid van inlevering binnen de 7 werkdagen, het geurtoestel met inbegrip van alle accessoires aan de klant mag aanrekenen aan de prijzen zoals vermeld in de offerte.

Artikel 8: Overmacht

In geval van overmacht, te weten elke omstandigheid buiten de wil van BEGEUREN om en die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert (zoals staking, uitsluiting, opstootjes, revolutie, mobilisatie, oorlog, epidemieën, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, machinestoringen, brand, overstroming, elektriciteitspanne, in gebreke blijven van leveranciers of andere gelijksoortige of ongelijksoortige omstandigheden), kan BEGEUREN haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden, zonder dat BEGEUREN tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn.

In voorkomend geval behoudt BEGEUREN het recht op vergoeding voor de tot op dat moment geleverde Goederen en verrichte Diensten evenals gemaakte kosten, en zal BEGEUREN de bereikte resultaten aan de Klant ter beschikking stellen.

Artikel 9: Betalingsverplichtingen

9.1. Alle facturen zijn zonder enige korting of verrekening contant betaalbaar door de klant, tenzij andersluidende overeenkomst.

9.2. De klant zal vóór de levering van de Goederen of het verrichten van de Diensten overgaan tot betaling van de factuur. In het bijzonder behoudt BEGEUREN zich het recht voor om de aanvang van de werkzaamheden te weigeren indien haar factuur niet is voldaan.

In zoverre de opdracht wordt aangevat zonder voorafgaande betaling, is de factuur opeisbaar bij het in ontvangst nemen van de Goederen van BEGEUREN.

9.3. Een eventueel saldo, inclusief Meerwerken, zal na factuur betaald worden binnen de 7 kalenderdagen.

9.4. Bij niet-betaling op de vervaldag, zal het openstaand saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling integraal eisbaar worden, vermeerderd met navolgende vergoedingen: (i) een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10 % van het factuurbedrag (incl. BTW) met een minimum van 150 EUR bestemd om de schade van administratieve aard te dekken en (ii) verwijlintresten ten belope van 10 % per jaar die van rechtswege zullen lopen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand van de vervaldag tot en met de maand, in de loop van dewelke de betaling wordt verricht.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

In afwijking van art. 1583 (Oud) B.W. gaat de eigendom van de geleverde Goederen pas over op de klant na de volledige betaling van de prijs in hoofdsom, forfaitaire schadevergoeding(en) en/of intresten, zelfs indien er zich reeds incorporatie, vermenging of verwerking heeft voorgedaan.

De klant machtigt BEGEUREN om op elk ogenblik de Goederen of gehuurde geurtoestellen terug te nemen, zolang het niet volledig is betaald, en dit waar het zich ook moge bevinden.

Artikel 11: Inlichtingen omtrent risico’s van geleverde Goederen en Aansprakelijkheid

11.1. De klant is zich bewust van het eventuele risico van gebruik (en stockage) van het geleverde (door het IFRA goedgekeurde) product. De klant is volledig ingelicht omtrent de alcoholhoudende en brandbare producten in het gamma en de gevolgen ervan. BEGEUREN verwijst naar de etikettering en bijsluiters hieromtrent die de klant geacht wordt te ontvangen bij leveringen. Deze inlichtingen zijn eveneens te vinden op de website van BEGEUREN : www.begeuren.be

11.2. De klant is verplicht om de Goederen op gepaste wijze te stockeren en de nodige veiligheidsvoorschriften te nemen zoals deze door een voorzichtig en redelijk persoon zouden worden genomen, dit betreft onder meer, doch niet limitatief, het stockeren van de goederen in een donkere en droge omgeving buiten het bereik van een warmtebron.

11.3. BEGEUREN kan niet aansprakelijk gesteld worden voor allergieën van de klant en/of bezoekers, of als gevolg van brand.

11.4. BEGEUREN is geenszins fabrikant, noch producent van de Goederen. BEGEUREN houdt zich het recht voor deze te betrekken bij betwistingen nopens aansprakelijkheid.

11.5. In geval van het verrichten van Diensten, dient de klant een allrisk-verzekering af te sluiten welke alle activiteiten van BEGEUREN ter plekke omvat. De klant garandeert dat de verzekeraar geen mogelijkheid heeft tot verhaal ten aanzien van BEGEUREN. De klant zal BEGEUREN een schriftelijk bewijs voorleggen dat een dergelijke allrisk-verzekering werd afgesloten. In geval van miskenning van deze verplichting, heeft BEGEUREN de mogelijkheid om haar verbintenis(sen) op te schorten tot de koper zijn verbintenis nakomt. BEGEUREN zal zich eveneens verzekeren door middel van een verzekering BA Uitbating.

11.6. Onze eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot de werkelijk geleden directe schade van de klant, met uitsluiting van de indirecte schade, zoals doch niet beperkt tot, de gederfde winst, de financiële of commerciële verliezen, productieverlies, de verhoging van de algemene onkosten, de verhoogde administratiekosten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, de immateriële schade, verlies aan cliënteel en/of enige andere gevolgschade.

11.7. BEGEUREN is niet aansprakelijk voor de schade aan derden, zoals doch niet beperkt tot, de contractuele aansprakelijkheid of vertragingsschade opeisbaar door een derde partij bij de klant. Derhalve dient BEGEUREN de klant geenszins te vrijwaren.

11.8. In geval BEGEUREN aangeeft dat bepaalde installatiewerken, civiele technieken of andere voorbereidende werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd alvorens de geurinstallaties kunnen worden geplaatst, zullen deze werken door de klant als bouwheer worden uitgevoerd. De klant is exclusief verantwoordelijk om de nodige inrichtingsplannen en tekeningen aan de door hem aangestelde aannemer te overhandigen en deze te informeren omtrent de ligging van nutsvoorzieningen. De aannemer zal zijn akkoord betuigen dat de geurinstallaties veilig kunnen geplaatst worden.

11.9. De klant blijft steeds verantwoordelijk voor de bestaande technische installatie(s) (zoals airco e.d.m.) die gebruikt worden voor de toepassing van de producten van BEGEUREN.

11.10. De gebeurlijke aansprakelijkheid voor bewezen schade uit hoofde van een Order is altijd beperkt tot het factuurbedrag uit hoofde van de bewuste opdracht met maximum van 1.000,00 EUR (en dit rekening houdend met de tussenkomst van de verzekering BA Uitbating, waarvan de tussenkomst per schadegeval beperkt is tot 1.000,00 EUR). Alle klachten dienen aan ons gemeld te worden conform art. 6.1 van deze algemene voorwaarden.

11.1. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de toepasselijke wetgeving en plaatselijke reglementering te respecteren wanneer zij de goederen van BEGEUREN gebruiken. Wanneer bepaalde goederen of diensten onderhevig zijn aan het bekomen van een vergunning valt dit onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant.

Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten

12.1. Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van de Goederen en/of Diensten alsmede de ontwerpen, modellen, schetsen, stalen, documenten en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen BEGEUREN en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij BEGEUREN zelf of diens leveranciers. De levering van Goederen en/of Diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.

12.2. Het is de klant niet toegestaan om de rechten van intellectuele eigendom te bewaren, te hergebruiken, dan wel op enige andere wijze te delen, behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van BEGEUREN.

Artikel 13: Privacy

De verwerking en bescherming van persoonsgegevens is onderworpen aan de Privacy verklaring van BEGEUREN. Deze Privacy verklaring maakt integraal deel uit van deze algemene voorwaarden.

Artikel 14: Hoofdelijkheid

Indien verschillende klanten samen een Order bij BEGEUREN hebben geplaatst, verbinden zij zich hoofdelijk en ondeelbaar tegenover ons.

Artikel 15: Toepasselijk recht en betwistingen

15.1. Indien één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig en onuitvoerbaar zou worden verklaard, blijven de andere voorwaarden onverkort van kracht en zal deze voorwaarde toepasbaar zijn in de door de wet aanvaarde mate.

Wanneer de algemene voorwaarden van BEGEUREN zouden ter beschikking zijn gesteld van de klant in een andere taal dan het Nederlands, zal ingeval van interpretatie of taalkundige nuances de Nederlandstalige tekst voorrang genieten boven de anderstalige teksten.

15.2. De rechtsverhoudingen tussen BEGEUREN en de klant zijn exclusief onderworpen aan Belgisch recht, ongeacht de woonplaats of het adres van de maatschappelijke zetel van de klant. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van deze huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats worden teruggegrepen naar de bepalingen van boek VI van het WER.

15.3. Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn bevoegd, tenzij BEGEUREN zou verkiezen om de betwisting te onderwerpen aan de rechtsmacht van de woonplaats of maatschappelijke zetel van de klant.

Algemene voorwaarden voor consumenten

1. In afwijking van art. 6.2 van voormelde algemene voorwaarden genieten alle verkochte Goederen bestemd voor privaat gebruik van een wettelijke garantie van 2 jaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverlet. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed gedurende voormelde termijn van 2 jaar na levering, dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Enkel ingeval de herstelling of vervanging buitensporig zou zijn, dan wel niet binnen een redelijke termijn kan worden verricht, heeft de klant recht op een passende prijsvermindering of ontbinding.

Gebreken die zich manifesten na 6 maanden volgend op datum van levering, worden geacht geen verborgen gebrek te zijn, behoudens bewijs van het tegendeel door de klant.

BEGEUREN garandeert dat de Goederen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. De klant erkent evenwel dat de garantie in overeenstemming dient te zijn met de normale levensverwachting van het Goed. Derhalve geldt de garantie van 2 jaar niet voor verbruiksgoederen (zoals, doch niet beperkt tot, geurkaarsen, geursprays, geurflessen, geurgels en korrels, flacons/vullers) (hierna: “Verbruiksgoederen”) en op maat vervaardigde goederen.

2. In aanvulling van art. 5.2 van voormelde algemene voorwaarden geldt dat de kosten van verzending ten laste van de klant vallen.

De manier van transport, verzending en verpakking wordt door BEGEUREN verzorgd en bepaald, tenzij de klant nadere aanwijzingen in deze verstrekt. Eventuele extra kosten zullen voor de klant zijn.

Het risico op verlies of beschadiging van de Goederen gaat over op de klant (i) wanneer de klant of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in ontvangst neemt of (ii) bij de levering van het goed aan de vervoerder die niet werd voorgesteld door BEGEUREN.

3. In aanvulling van art. 4.5 van voormelde algemene voorwaarden kan de klant om het even om welke reden en te allen tijde de overeenkomst herroepen binnen de 14 dagen na de dag waarop de klant, of een door de klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de Goederen fysiek in bezit neemt.

Herroeping van het Order brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de onmiddellijke teruggave van de geleverde en nog niet verbruikte en nog verzegelde Goederen aan BEGEUREN mee. De klant zal BEGEUREN vergoeden voor de bijkomende kosten van levering indien de klant uitdrukkelijke voor een andere wijze dan de standaardlevering heeft gekozen, evenals de directe kosten van het terugzenden van de Goederen.

De overeenkomst van Verbruiksgoederen kan overeenkomstig art. VI.53, 5° WER enkel worden herroepen voor zover deze niet gebruikt zijn of op maat zijn vervaardigd. Wanneer de inhoud of hoeveelheid, al dan niet gedeeltelijk, verbruikt werd, zullen deze Goederen ter beschikking blijven van de klant die de prijs ervan zal moeten betalen.